obchod@herbadent.cz+420 737 978 608

Spracovanie osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Herbai as, so sídlom Údolní 212/1, Praha 4, 147 00, identifikačné číslo: 24761346, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 26484 (ďalej len „predávajúci“).

 

Kontaktné údaje predávajúceho sú:

Údolní 212/1, Praha 4, 147 00

info@herbadent.cz

+420 737 978 608

 

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

 

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, fakturačná adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, prípadne dátum narodenia (ďalej spolu všetko len ako „osobné údaje“).

 

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a na účely vedenia používateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama osebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.

 

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný uvádzať svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom používateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

 

Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho poskytované tretím osobám.

 

Osobné údaje budú spracovávané na neurčitý čas. Tiež budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

 

V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5.) spracováva jeho osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, predovšetkým ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 

požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

 

požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

 

Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný poskytnúť mu túto informáciu. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 

ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies do jeho počítača. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné uskutočniť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies do počítača kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.