obchod@herbadent.cz+420 737 978 608

Obchodné podmienky

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽOV A OZNÁMENIE PRED UZATVORENÍM ZMLUVY 

V prípade, že sa rozhodnete v našom on-line obchode kúpiť nami ponúkaný tovar, prebehne jeho kúpa na základe zmluvy, ktorú s našou spoločnosťou prostredníctvom objednávkového formulára uzatvárate. Nižšie nájdete základné informácie týkajúce sa uzatvárania a plnenia takejto zmluvy: 

 1. Sme obchodnou spoločnosťou:
  Herbai a.s.
  so sídlom Údolní 212/1, Praha 4, 147 00, Česká republika
  IČO: 24761346
  zapísanú v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 26484. 2. Naše kontaktné údaje v súvislosti s predajom tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese shop.herbadent.sk sú: 

  1. adresa na doručovanie: Údolní 212/1, Praha 4, 147 00, Česká republika 
  2. adresa elektronickej pošty: obchod@herbadent.cz 
  3. telefón: +420 737 978 608 
  4. adresa prevádzky určenej na styk so spotrebiteľmi je Údolní 212/4, 147 00 Praha 4, Česká republika 

 3. Kúpne zmluvy sú s nami uzatvárané dištančným spôsobom, tj ak nie je výslovne v individuálnom prípade dohodnuté inak, prebieha komunikácia, právne konanie a doručovanie tovaru na diaľku, a to prostredníctvom našich kontaktných údajov. 

 4. Kúpne zmluvy uzatvárané s nami dištančným spôsobom sa riadia právnym poriadkom Českej republiky a českou jazykovou verziou. 

 5. Údaje o ponúkanom tovare sú dostupné vždy pri konkrétnej ponuke v rámci on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese shop.herbadent.sk. 

 6. Naša spoločnosť si neúčtuje žiadne poplatky v súvislosti s komunikáciou na diaľku, všetky náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa tak odvíjajú od sadzby internetového alebo telefonického pripojenia podľa podmienok vášho operátora, to sa však netýka dopravy tovaru. 

 7. Ponuka nášho tovaru je obmedzená výhradou do vyčerpania zásob. Obrázky tovaru majú iba reklamný a informatívny charakter. 

 8. Ceny tovaru a služieb sú uvádzané v ponuke vrátane DPH a vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady objednávky. Všetky informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru platia iba pre doručovanie v rámci územia ska, pričom v prípade doručovania do inej krajiny môžu byť tieto náklady dodatočne účtované, ak ich nemožno vopred stanoviť. 

 9. V prípade, že je u ponúkaného tovaru uvedená zľava, máte právo vedieť, za akú najnižšiu cenu bol daný tovar ponúkaný v posledných 30 dňoch pred poskytnutím ceny. 

 10. Hodnotenie tovaru a obchodu sú spísané zákazníkmi, ktorí nám oznámili svoje osobné údaje a nakúpili náš tovar. Hodnotenie overujeme od 6. januára 2023. 
   
 11. Spôsob platby sa líši podľa zvolenej metódy pri objednaní tovaru. Platba je možná bezhotovostným prevodom na účet. 

 12. Objednaný tovar expedujeme v čo najkratšom možnom termíne, spravidla do 1 pracovného dňa. 

 13. Objednávku sa zaväzujeme dodať najneskôr do 14 dní od objednania; 

 14. Máte právo od zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní, ktorá beží, ak ide o:

  1. kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru, 
  2. zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo 
  3. zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, pričom písomné vyhlásenie o odstúpení musí byť v uvedenej lehote aspoň odoslané v listinnej podobe na adresu sídla našej spoločnosti, alebo písomne ​​v elektronickej podobe na e-mailovú adresu. Na urobenie vyhlásenia postačí uviesť Vaše meno, dátum a číslo daňového dokladu (faktúry), o aký tovar ide, cenu tovaru a deň, kedy bol tovar dodaný. Ak odstúpite od zmluvy, ste povinní vrátiť nám tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Náklady spojené s vrátením tovaru hradíte ako zákazník Vy (tovar odoslaný na dobierku nami nebude prevzatý, a naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). 

 15. Odstúpiť od zmluvy nemôžete v prípade, že tovar Vám bol dodaný v uzavretom obale, z ktorého ste ho vyňali, a tento nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov. Nami ponúkaný tovar má spravidla tento charakter. 

 16. Naša spoločnosť je oprávnená na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. 

 17. Prípadné spory s našou spoločnosťou je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takom prípade môžete kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je Česká obchodná inšpekcia či spor riešiť on-line prostredníctvom na to určenej tzv. „ODR platformy“ (viac nájdete v záverečných ustanoveniach obchodných podmienok, v čl. 11). Pred pristúpením k mimosúdnemu riešeniu sporu však odporúčame, aby ste sa obrátili priamo na nás, aby sme sa spoločne pokúsili sporu predísť.  

 18. Pokiaľ by bol na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k ​​tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné tovar použiť, použijú sa zákonné ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Ak vytkol kupujúci predávajúcemu vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôže kupujúci vadný tovar užívať. 

 

Nižšie nájdete znenie obchodných podmienok , ktoré predstavuje súčasť každej zmluvy, ktorú s nami uzatvárate pri kúpe nášho tovaru dištančným spôsobom na základe objednávkového formulára umiestneného na internetovej adrese shop.herbadent.sk. 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY 
 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) medzi obchodnou spoločnosťou Herbai a.s., so sídlom Údolní 212/1, 147 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 24761346, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložke č. 26484, (ďalej len „predávajúci“) a osobou, ktorá s predávajúcim uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci“). 

 2. Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú určené iba kupujúcemu v postavení spotrebiteľa a nevzťahujú sa na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho nie je spotrebiteľom, tj je osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. 

 3. Dojednania odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať výhradne písomne, najmä v rámci objednávkového formulára alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Takto písomne ​​dohodnuté odchylné dojednania majú prednosť pred dojednaniami obchodných podmienok. 

 4. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v skom jazyku. Jazykové verzie dostupné na internetových stránkach sú prekladom českého jazykového znenia. V prípade rozporu medzi českou verziou a jej prekladmi je rozhodné české znenie. Kúpna zmluva je uzatváraná v skom jazyku a vzájomné práva a povinnosti sa riadia českou jazykovou verziou. 

 5. Týmito obchodnými podmienkami nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. 

 6. Všetka prezentácia tovaru umiestnená na internetových stránkach je informatívnej povahy a podoba tovaru (najmä obaly) sa môže líšiť. Ponuka predávajúceho je obmedzená do vyčerpania zásob tovaru a schopnosti predávajúceho plniť. 

 7. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté v čase účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Obchodné podmienky sú k dispozícii v písomnej forme v sídle predávajúci a ďalej v elektronickej forme na internetových stránkach pod odkazom shop.herbadent.sk/obchodne-podmienky. 

 

2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY 

 1. Kupujúci robí prostredníctvom objednávkového formulára na webovom rozhraní predávajúceho kroky na uzavretie kúpnej zmluvy, a to tak, že: 
   
  1. vyberie a následne vloží vybraný tovar do tzv. košíka, ktorý predstavuje súhrn vybraného tovaru (ďalej len „košík“),
  2. v rámci košíka potvrdí výber tovaru a jeho množstvo 
  3. vyberie spôsob dodania tovaru a úhrady kúpnej ceny  
  4. uvedie predpísané identifikačné a kontaktné údaje; 
  5. urobí objednávku. 
    
 2. Pred objednávkou je kupujúci oprávnený zmeniť údaje uvedené v objednávkovom formulári. 
   
 3. Zmluva je uzatvorená okamihom učinenia objednávky kupujúcim prostredníctvom tlačidla „OBJEDNAŤ s povinnosťou platby“. Uzatvorením zmluvy vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť kúpnu cenu a súvisiace náklady podľa ním zvoleného spôsobu úhrady kúpnej ceny a súvisiacich nákladov. 
   
 4. Predávajúci bezodkladne uzavretie kúpnej zmluvy potvrdí formou zaslaním správy na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, v ktorom je uvedený základný obsah uzavretej zmluvy a tieto obchodné podmienky. 
   
 5. Kupujúci je povinný uvádzať správne a pravdivé údaje na účely kúpnej zmluvy i súvisiacich bezplatných služieb. 
   
 6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru obsahu kúpnej zmluvy (množstvo tovaru, odhadovaná výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o potvrdenie vážnosti vôle uzavrieť kúpnu zmluvu (napríklad písomne ​​či telefonicky). 
   
 7. Predávajúci má právo informovať kupujúceho o momentálnej nedostupnosti tovaru za podmienok kúpnej zmluvy ao najbližšom možnom termíne doručenia. V takom prípade má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. 
   
 8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa riadia podmienkami dohodnutými medzi poskytovateľom dotknutej služby a kupujúcim. 

 

3. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET 
 

 1. Kupujúci si môže v súvislosti s uzatváraním kúpnych zmlúv bezplatne vytvoriť svoj užívateľský účet za účelom uľahčenia nákupov a prehľadu informácií o nich (ďalej len „užívateľský účet“). Užívateľský účet je predávajúcim prevádzkovaný bezplatne. 
   
 2. Kupujúci zriadením užívateľského účtu berie na vedomie, že informácie v ňom vedené, tj o nákupnej histórii kupujúceho, môže predávajúci použiť za účelom cielenej ponuky užívateľovi alebo za účelom tvorby vlastných anonymných štatistík. Predávajúci v tejto súvislosti prehlasuje, že v súvislosti s vedením užívateľského účtu nedochádza k prispôsobovaniu ceny osobe kupujúceho na základe automatizovaného rozhodovania. 
   
 3. Užívateľský účet kupujúci tvorí na základe registrácie vykonanej ďalej v elektronickej forme na internetových stránkach pod odkazom registrácie. Prostredníctvom rozhrania užívateľského účtu môže uzatvárať kúpne zmluvy podľa týchto obchodných podmienok. 
   
 4. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. 
   
 5. Kupujúci smie sebe zriadiť iba jeden užívateľský účet vedený pod skutočným menom a užívať ho len pokiaľ dosiahol vek aspoň 16 rokov (alebo viac, ak to vyžadujú právne predpisy), alebo pokiaľ s jeho zriadením a používaním vyslovil súhlas jeho zákonných zástupcov. 
   
 6. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný dbať o bezpečnosť svojich prístupových údajov k užívateľskému účtu, udržiavať ich v tajnosti av prípade ich kompromitovania o tom bezodkladne upovedomiť 
   
 7. Predávajúceho, rovnako ako ho upovedomiť o akomkoľvek inom zásahu do zabezpečenia užívateľského účtu, najmä o neoprávnenom prístupe k užívateľskému účtu či o pokuse o takýto prístup. 
   
 8. Kupujúci môže svoj používateľský účet kedykoľvek bezplatne zrušiť. 
   
 9. Predávajúci môže bez ďalšieho zrušiť užívateľský účet, ak: 
   
  1. kupujúci poruší svoje povinnosti voči predávajúcemu, 
  2. kupujúci svoj užívateľský účet nevyužije po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov. 
    
 10. Predávajúci môže používateľský účet zrušiť bez uvedenia dôvodu. V takom prípade je povinný upozorniť na to kupujúceho v predstihu najmenej 1 mesiac a umožniť mu počas tejto doby k užívateľskému účtu prístup. 
   
 11. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb, prostredníctvom ktorých túto službu zabezpečuje. 
   
 12. Predávajúci sa zaväzuje zaisťovať aktualizácie služby užívateľského účtu iba v rozsahu potrebnom pre zachovanie jeho účelu. Ak je vykonanie aktualizácie alebo správnosť aktualizácie závislá na súčinnosti kupujúceho, stráca kupujúci práva z vady, ktoré vznikli v dôsledku neposkytnutia jeho súčinnosti.


 4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: 

  1. bezhotovostne na číslo účtu predávajúceho: 276267996/0300, vedeného v banke ČSOB, a to pod variabilným symbolom, ktorým je číslo objednávky, v lehote 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 

 2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Kúpna cena zahŕňa tieto náklady, ak nie je dohodnuté inak. Na účely tejto Zmluvy sa ďalej kúpnou cenou rozumejú aj náklady spojené s dodaním tovaru, iba ak je uvedené inak. 

 3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu, ibaže je výslovne dohodnuté inak. 

 4. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. 

 5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemusia ísť vzájomne kombinovať. 

 6. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad vystaví predávajúci kupujúcemu po prijatí ponuky a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho. Daňové doklady budú vystavované pod variabilným symbolom – číslom daňového dokladu (faktúry).  

 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno okrem iného odstúpiť od: 

  1. kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu; alebo 
  2. od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť. 

 2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v ods. 5.1 alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia tovaru , pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na adresu prevádzky predávajúceho Údolní 212/4, 147 00 Praha 4 alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho obchod@herbadent.cz, a to tak, že v súlade s obchodnými podmienkami oznámi: 

  1. deň potvrdenia objednávky a číslo objednávky; 
  2. deň doručenia tovaru; 
  3. cenu tovaru a číslo bankového účtu, na ktorý má byť vrátená. 

 3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar nepoškodený a vhodne zabalený musí byť predávajúcemu vrátený na adresu sídla spoločnosti do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

 4. Kupujúci smie nakladať s tovarom dodaným na základe kúpnej zmluvy, od ktorého má v úmysle odstúpiť, iba tak, aby sa oboznámil s jeho povahou, vlastnosťami a funkčnosťou, pričom zodpovedá za prípadné zníženie jeho hodnoty v dôsledku nesprávneho zaobchádzania.  

 5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal s výnimkou podľa čl. 5.5 obchodných podmienok. Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci nepoškodený tovar vráti. 

 6. Predávajúci je oprávnený vrátiť peňažné plnenie iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. 

 7. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. 

 8. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. 

 9. Predávajúci je ďalej oprávnený od kúpnej zmluvy úplne alebo sčasti odstúpiť v prípade, keď: 

  1. Kupujúci: 
   1. nepotvrdí vážnosť vôle uzatvoriť kúpnu zmluvu, hoci je žiadosť o potvrdenie odôvodnená neštandardnosťou jej obsahu (množstvo tovaru, odhadovaná výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu), 
   2. odmietne uhradiť dodatočne účtované náklady na dodanie tovaru mimo územia Slovenska, 
   3. už skôr porušil podstatným spôsobom povinnosť voči predávajúcemu,   
   4. oznámi nedostatočné alebo nepravdivé informácie, 
   5. neposkytne predávajúcemu inú z kúpnej zmluvy plynúcu riadnu súčinnosť za účelom jej splnenia,

  2. v dôsledku pôsobenia vyššej moci, ktorá znemožňuje dodanie tovaru, a to okrem iného kvôli mimoriadnym podmienkam na trhu v podobe nedostupnosti tovaru alebo materiálov potrebných na jeho výrobu alebo pri náraste jeho ceny alebo materiálov potrebných na jeho výrobu o viac ako 30 %, 

  3. prezentácia tovaru na internetových stránkach obsahuje zjavnú slovnú alebo číselnú chybu, najmä pokiaľ ide o informáciu o kúpnej cene alebo množstve (tj. ak nezodpovedá zrejme as významným rozdielom cena za jednotku, za ktorú je tovar obvykle ponúkaný), 

  4. tovar sa už nevyrába alebo nie je momentálne skladom, 

  5. množstvo objednaného tovaru nezodpovedá obvyklému množstvu tovaru určenému pre osobnú potrebu. 

 10. O odstúpení od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky) predávajúci kupujúceho upovedomí prostredníctvom e-mailovej adresy kupujúceho uvedenej v objednávke. 

 11. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. 

 

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. 

 2. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo stanovené, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 

 3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať, je však povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu a uviesť ju u prepravcu. 

 4. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká kupujúcemu povinnosť objednaný tovar prevziať, a to za podmienok plynúcich z týchto obchodných podmienok av stanovenom mieste. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky plynúce z objednávky kupujúceho, najmä ak ide o dodanie mimo územia Slovenska. 

 5. Predávajúci umožnuje v rámci Slovenska dodať tovar spôsobmi, ktoré sú v okamihu objednávky dostupné v rámci výberu spôsobu dodania a úhrady kúpnej ceny, ak nie je dohodnuté inak. 

 6. Termín odovzdania tovaru na prepravu oznámi predávajúci kupujúcemu prostredníctvom e-mailovej adresy kupujúceho uvedenej v objednávke, inak platí, že tovar bude odovzdaný na prepravu najneskôr do 10 dní od prijatia ponuky. Ak nebude tovar dodaný do 30 dní od prijatia ponuky, je kupujúci povinný informovať o tom predávajúceho, ktorý zaistí doručenie bez zbytočného odkladu. Ak nebude tovar doručený ani v náhradnej lehote, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. 

 

7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka) a ďalej zákonom č. 634/1992 Zb. . 

 2. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar pri prevzatí kupujúcim nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá za to, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal: 

  1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej; 
  2. sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa; 
  3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy; 
  4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti; a 
  5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov. 

 3. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté obvyklým užívaním, v dôsledku bežného opotrebovania, zanedbaním odporúčanej starostlivosti o tovar alebo nedodržaním návodu na použitie. 

 4. Ak sa prejaví vada v priebehu 1 roka od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí v zmysle § 2161 Občianskeho zákonníka. 

 5. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa prejaví v dobe 2 rokov od prevzatia v zmysle § 2165 Občianskeho zákonníka, a to v lehote do 3 rokov od okamihu, keď sa vada prejavila. Pri tovare majúceho povahu zužovateľnej veci možno práva z vady uplatniť, ak sa prejavili v čase vyznačenej najkratšej trvanlivosti. 

 6. Ak sa vyskytne vada v uvedenej lehote a ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy (tj takým, o ktorom predávajúci už pri uzavretí zmluvy vedel alebo musel vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala), má kupujúci právo: 

  1. na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci; 
  2. na odstránenie vady opravou veci; 
  3. na primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo 
  4. odstúpiť od zmluvy 

 7. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si v prípade podľa ods. 7.6 zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak nezvolí kupujúci svoje právo včas, má práva podľa ods. 7.9. 

 8. Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú, má kupujúci právo: 

  1. na odstránenie vady; alebo 
  2. na primeranú zľavu z kúpnej ceny.  

 9. Ak sa vyskytla odstrániteľná vada po oprave opakovane alebo ak má tovar väčší počet vád (spravidla najmenej tri vady súčasne), má kupujúci právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. 

 10. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, môže kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť. 

 11. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci reklamáciou u predávajúceho obdobne ako právo na odstúpenie od zmluvy podľa ods. 5.2. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar zaslaný na náklady kupujúceho bežnou zásielkou, nie na dobierku. 

 12. Kupujúci nemôže uplatniť reklamáciu v prípade zľavneného tovaru z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zlacnený. Právo z vadného plnenia kupujúcemu tiež nepatrí, pokiaľ pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ vadu sám kupujúci spôsobil. 

 13. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek svojej prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie. 

 14. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu. 

 15. Predávajúci písomne ​​informuje kupujúceho o výsledku reklamácie. 

 16. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do 1 mesiaca po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí priznať. 

 17. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci. 

 

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. 

 2. Kupujúci na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A UKLADANIE COOKIES

 1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”). 

 2. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje pri objednávke uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. 

 3. Kupujúci objednávkou potvrdzuje, že osobné údaje poskytnuté v rámci objednávky sú presné a že je oboznámený s „Informáciou o ochrane osobných údajov“ a že bol poučený o svojich právach a spôsobe nakladania so svojimi osobnými údajmi v rozsahu „Informácie o ochrane osobných údajov“, ktorá je k dispozícii na internetových stránkach predávajúceho pod odkazom shop.herbadent.sk/spracovanie-osobnych-udajov/ . 

 

10. DORUČOVANIE

 1. Kupujúcemu bude prednostne doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú kupujúcim v objednávke či následne v súvislosti s právami a povinnosťami z kúpnej zmluvy, môže mu však byť doručené aj iným vhodným spôsobom. 

 

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu. 

 3. V prípade, že je alebo sa stane niektorá z dojednaní obchodných podmienok neplatná, neúčinná alebo nevykonateľná, nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných zmluvných dojednaní. Namiesto takejto dohody sa použije iná dohoda obchodných podmienok, ktorej zmysel sa tomu neplatnému, neúčinnému alebo nevykonateľnému čo najviac približuje svojim účelom. Ak takáto dohoda nie je, strany sú povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť na to, aby neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné dojednania boli nahradené platným, účinným a vykonateľným dojednaním, ktoré v najvyššej možnej miere zachováva účel zamýšľaný neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným ustanovením. 

 4. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. V prípade nezrovnalostí v preklade kúpnej zmluvy platí jej české znenie. 

 5. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line). 

 6. Tieto obchodné podmienky sú dostupné na internetových stránkach predávajúceho, a to na internetovej adrese shop.herbadent.sk/obchodne-podmienky.

 7.  Tieto obchodné podmienky sú platné od 16. 3. 2023.