obchod@herbadent.cz+420 737 978 608

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti
HERBADENT s.r.o.
so sídlom k Verneráku 4, Praha 4 148 00
identifikačné číslo: 24761346
zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 172145
pro predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiesteného na internetovej adrese obchod.herbadent.cz

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

 

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Herbadent s.r.o., so sídlom K Verneráku 4, 148 00 Praha 4, identifikačné číslo 24761346, zapísané v obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 172145 (ďalej len „prodávající“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občianský zákoním (ďalej len „občanský zákoník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kupnej zmluvy (ďalej len “kupná zmluva”) uzatvárané medzi predavajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupující“) prostredníctvom internetového obchodu predavajucého. Internetový obchod je predavajúcim prevadzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese obchod.herbadent.cz (ďalej len„webová stránka“) a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá ma v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenie odlišné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenie obchodných podmienok sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predavajúci meniť, či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu činnosti predchadzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 

2.1. Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci prevádzať objednávanie tovaru (ďalej len “užívateľský účet”). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci prevádzať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predavajúcim považované za správne.
2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom.Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácii nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.
2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie účtu tretím osobám.
2.5. Predavajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva dlhšie ako 3 roky alebo v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný neustále, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, poprípade údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

3.1. Všetká prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informativného charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianského zákoníku sa nepoužije.
3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých tovarov. Ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovarov zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predavajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.
3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar “vloží” kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej zmluvy ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej len ako “objednávka”).
3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovat a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dat do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko “Potvrdiť objednávku”. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci neodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potrvdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní, či objednávke (ďalej len “elektronická adresa kupujucého”).
3.6. Predavajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kupnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočnom potvrdení objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
3.7. Zmluvný vzťah medzi predavajúcim a kupujúcim vzniká doručenie prijatia objednávky (akceptácia), ktorá je predavajúcim zaslasná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriekov na diaľku pri uzatvorení kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcim pri použiti komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodánim tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predavajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
– bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 276267996/0300, vedený u spoločnosti ČSOB a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“);
4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predavajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodánim tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené inak, rozumie sa dalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodánim tovaru.
4.3 Predavajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu alebo inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu predom.
4.4 V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prebratí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
4.5 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujucého uhradiť kupnú cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predavajúceho.
4.6. Predavajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potrvdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianského zákoníku sa nepoužije.
4.7 Prípadne zľavy z ceny tovaru poskytnuté predavajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomné kombinovat.
4.8 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je stanovaný obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci vzhľadom na platby prevádzané na základe kúpnej zmluvy kupujucému daňový doklad – fakturu. Predavajúci je plátcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovari a zašle ho v elektronickej podobe na elektronicku adresu kupujúceho.

 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianského zákoníku, nie je možné mimo iné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa prianí kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov už nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.
5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 alebo o iný pripad, kde nie je možne od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianského zákoniku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predavajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchadzaujúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predavajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodých podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na adresu prevadzkárne predávajúcich alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho obchod@herbadent.fullstripe.com.
5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predavajúcim. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predavajúcim, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemože byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predavajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúcich do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim a to rovnakým spôsobom akým ich predavajúci od kupujúceho prijal. Predavajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim, či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predavajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujucému skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.
5.5 Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predavajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
5.6 Do doby prevzatia tovaru kupujúcemu je predavajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
5.7 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu dar, je darovacia zmluva medzi predavajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozvadzaciou podmienkou, že ak dojde k odstúpeniu kúpnej zmluvy kupujúcim, nadobúda darovacia zmluva ohľadom takého daru účinnosť a kupujúci je povinný s tovarom vrátiť aj poskytnutý dar.

 

6. DOPRAVA A PREDANIE TOVARU

 

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnych požiadavkou kupujúcich, nesie kupujúci riziko a prípadne dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
6.2. Ak je predavajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúcich nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predavajúceho, ak sú prodavajúcim vydané.

 

7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

 

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými obecne zaväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianského zákonníku).
7.2. Predavajúci odpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä predavajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany ujednali, a ak chýba ujednanie, má také vlastnosti, ktoré predavajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi prevádzané,
7.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúcemu uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
7.2.3. je tovar v odpovedajúcom množstve, miere a hmotnosti a
7.2.4. tovar vyhovuje požiadavkam právnych predpisov.
7.3. Ustanovenie uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovarov predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena ustanovená, na opotrebovaniu tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu odpovedajúcej miere používania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy zboží.
7.4. Ak sa prejaví vada v priebehu 6 mesiacov od prevzatia, má sa zato, že tovar bol vadný už pri prevzatí.
7.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predavajúceho na adrese jeho prevadzkárne, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predavaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predavajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.
7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiacich so zodpovednosťou predavajúcich za vady môže upraviť reklamačný rad predavajúceho.

 

8. DALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
8.2. Predavajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcim viazaný žiadnými kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianského zákonníku.
8.3. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predavajúci prostredníctvom elektronickej aderesy obchod@herbadent.cz. Informácie o vybavení sťažností kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
8.4. Predavajúci je oprávnený k predaju na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu prevádza v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné aj dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, ve znění neskorších predpisov.
8.5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečie zmeny okolnosti v zmysle § 1765 odst. 2 občianského zákonníka.

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytována zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskôrších predpisov.
9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, fakturačná adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, prípadne dátum narodenia (ďalej všetko len ako “osobné údaje”).
9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predavajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predavajúcim tiež pre účely zaslania informácii a obchodných zdelení kupujúcemu. Súhlas ku spracovaniu osobných údajov v celom rozsahu podľa tohoto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.
9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje udaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke prevedene z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivé a že je povinný bez zbytočných odkladov informovať predavajúceho o zmene svojích osobných údajov.
9.5. Spracovanie osobných údajov kupujúceho môže predavajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dobravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchadzajúcého súhlasu kupujúceho predávané tretiem osobám.
9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracúvavané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) prevádza spracovanie jeho osobných údajov, ktoré sú v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujucého alebo v rozpore so zákonom, najmä, ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
9.8.1. požadovať predavajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie
9.8.2. požadovať, aby predavajúci alebo spracovateľ odstránil takýto vzniknutý stav.
9.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich údajov, je mu prodavajúci povinný túto informáciu predať. Predavajúci má právo za poskytnutie informácii podľa predchadzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácii.

 

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

 

10.1. Kupujúci súhlasí so zaslaním informácii súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predavajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zaslaním obchodných oznámení predavajúcim na elektronickú adresu kupujucého.
10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné previesť a záväzky predavajúceho z kúpnej zmluvy plniť a nedochádzalo by pritom k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

11. DORUČENIE

 

11.1. Kupujúcemu môže byť doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo uvedená kupujúcim v objednávke.

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

12.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne zaväzných právnych predpisov.
12.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodným podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedneho ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predavajúcim v elektronickej podobe a není prístupna.
12.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.
12.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručenie HERBADENT s.r.o., Strakonická 1134/13 150 00 Praha 5, adresa elektronické pošty obchod@herbadent.cz, telefon +420 257 321 621.